Privacy verklaring

Vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn wij verplicht om je te informeren omtrent jouw persoonsgegevens. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij de gegevens die je op onze site achterlaat en/of uploadt. Dit doen wij in opdracht van onze leden van Vereniging voor Promotionele Belangenbehartiging Deluxe Hotels in Amsterdam en Omstreken (Luxury Hotels of Amsterdam),  die door middel van een vacature nadere gegevens van jou vragen zodra je reageert op een vacature.

Wij zijn:

Vereniging voor Promotionele Belangenbehartiging Deluxe Hotels in Amsterdam en Omstreken (Luxury Hotels of Amsterdam)

Dijsselhofplantsoen 7

1077 BJ Amsterdam

KVK nr. 40539064

Welke persoonsgegevens verwerken wij:

Wij verwerken met name:

 • Je NAW gegevens
 • E-mailadressen
 • Cv-gegevens
 • Surfgedag
 • IP-adres, internetbrowser en apparaat type
 • Meegestuurde bijlagen bij sollicitaties

Waarom verwerken wij persoonsgegevens en op grond waarvan:

Wij verwerken persoonsgegevens omdat jij onze site bezoekt en interesse hebt in eventuele vacatures en andere diensten. Wij verwerken deze gegevens dus vanwege het feit dat jij deze gegevens zelf op onze site plaatst. Wij verwerken ook (persoons)gegevens als jij als werkgever gegevens op onze site zet.

Hoe verwerken wij de persoonsgegevens en hoe lang bewaren wij deze:
Geinteresseerden:

 • Email alert; Wanneer je bent aangemeld voor de e-mal alert word je automatisch 2 x per week op de hoogte gehouden van de meest recente vacatures die op LuxuryhotelsofAmsterdam.com zijn geplaatst. Je kunt je altijd afmelden voor deze dienst aan de onderzijde van de betreffende e-mail. Hiervoor worden uitsluitend emailgegevens bewaard die, na afmelding, direct worden verwijderd.
 • Werknemersaccount waarmee je o.a. overzicht hebt over je sollicitaties en je CV kunt uploaden om eenvoudig te kunnen solliciteren via mobiele apparaten. De werknemersaccount kan op ieder moment door de gebruiker zelf weer worden verwijderd en worden tot die tijd bewaard.
 • Sollicitaties gaan direct naar de potentiële werkgever. Deze worden per email verstuurd naar de contactpersoon van de potentiele werkgever en opgeslagen op de site, toegankelijk voor de contactpersoon via een persoonlijke inlogcode. Hoe lang de potentiele werkgever de gegevens bewaard moet blijken uit de privacy verklaring van de potentiele werkgever zelf. Wij raden de potentiele werkgever aan om maximaal 4 weken de sollicitatie en cv te bewaren, tenzij expliciete toestemming door jou is gegeven om de gegevens langer te bewaren.
 • Via de site kunnen vragen over sollicitaties worden gesteld aan de potentiele werkgever. Deze vragen worden direct verzonden per email aan de potentiele werkgever en deze gegevens worden door ons niet bewaard.
 • Informatieve mails vanuit Luxuryhotelsofamsterdam.com

Omdat wij jou graag voorzien van nieuws over de aangesloten hotels, kun je hierover mails ontvangen. Deze zijn alleen van informatieve aard. Via de link kan men zich afmelden voor deze informatieve mails. De e-mailadressen die voor dit doel worden bewaard, zullen worden verwijderd, na afmelding.

Jouw rechten:

Jij hebt te allen tijde het recht om inzage te krijgen in jouw gegevens, om te rectificeren en/of te wissen. Klachten hierover kunnen worden ingediend bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Aan wie worden gegevens verstrekt:

De verzamelde gegevens worden doorgegeven aan ons eigen CMS.

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij verder gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van de opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software/cloudserviceproviders, of adviseurs wiens advies wij betreffende jouw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden jouw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.
Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder jouw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

De veiligheid van de persoongegevens

De vereniging neemt passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om persoonlijke gegevens die onder het beheer van de vereniging zijn te beschermen tegen misbruik, verlies, en/of wijziging. Hoewel we ernaar streven om jouw gegevens te beschermen is geen enkele methode van overdracht via het internet, of methode van elektronische opslag echter 100% veilig. Voor de opslag van gegevens werken wij met externe webbouwers en cloudserviceproviders. Er is in samenwerking met hen een protocol opgesteld voor het geval zich een datalek zou voordoen. Als er zich een datalek voordoet, dan stellen wij jou, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor jouw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan.

Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Indien je hier prijs op stelt, lichten wij je graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven.

Verwerking binnen de EER

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als jij hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Jouw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name jou IP-adres.

Wijzigingen

Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.

Tot slot

Wij hopen jou met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht jij echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. Ons contactadres is: Dijsselhofplantsoen 7, 1077 BJ Amsterdam

Luxury Hotels of Amsterdam

De hotel vacaturesite van Luxury Hotels of Amsterdam is een uniek samenwerkingsverband in de Amsterdamse hotellerie. De site is opgezet om de carrièremogelijkheden en hotel vacatures binnen onze enerverende en bijzondere bedrijven in Amsterdam en Schiphol te promoten.